غار اسبول

دره اسبول در شرق شهر اوشان قرار دارد که در آن سه غار وجود دارد . دهانه سمت راست غار بزرگتر و دو دهانه سمت چپ که روی هم واقع شده اند ، کوچک تر هستند .

در هیچ نقطه از غار کنده کاری نشده و غار طبیعی است .

قطعات سفال لعابدار مربوط به قرون ٩ و ١٠ در آن مشاهده می شود .

/ 0 نظر / 20 بازدید