غار بیوک آغا

غار بیوک آغا در مسیر جاده کن قرار دارد که پس از گذشتن از امامزاده داوود و جاده ده

سنگان با دو ساعت پیاده روی می توان به آن رسید .

غار بیوک آغا در مسیر راه کوه نوردانی است که به بلندی های منطقه صعود می کنند

 و از این رو بازدید کنندگان زیادی دارد .

/ 1 نظر / 10 بازدید